933abfabd0c7734c2c80837ba7d6bc790.jpg
今日ゎ珍しく


髪の毛セットしてみたら


風が強すぎて


崩れた(笑)


c5bebaf66cc647642a1f67af441b51ab0.jpg